தொழில்நுட்பம்

  

இன்று விண்ணில் பாய்கிறது நாசாவின் ஆர்டெமிஸ் -1 ராக்கெட்..

நிலவுக்கு மனிதனை அனுப்பும் சோதனை முயற்சியாக நாசாவின் ஆர்டெமிஸ்-1 ராக்கெட்டை இன்று விண்ணில் ஏவுகிறது. சுமார் 53 ஆண்டுகள் கழித்து நாசா நிலவுக்கு மனிதர்களை அனுப்புவதற்காக ‘ஆர்டெமிஸ்’

Advertisement

சற்று முன்